11. märtsist kuni 25. aprillini toimub DISTANTSÕPE

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub 11. märtsist kuni 25. aprillini Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Distantsõpe toimub kõikides õppeainetes, välja arvatud koosmusitseerimine.
Õpetajad võtavad õpilaste ja/või lastevanematega õppetöö korraldamise osas ühendust. Kõikide küsimuste korral pöörduge julgesti ka ise otse õpetajate poole või võtke ühendust kooliga aadressil muusikakool@johvi.ee
Hoidke ennast ja teisi, sest igaühest meist sõltub, kui kiiresti me tavapärase elukorralduse juurde tagasi saame!

Alates 1. märtsist toimub individuaalne õppetöö

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates 1. märtsist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Ettevalmistusklassi tunnid toimuvad vastavalt kohandatud tunniplaanile.
Koosmusitseerimisi (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu, vajadusel teevad juhendajad õpilastega tööd individuaalselt.
Õpilased alates 12. eluaastast kannavad üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Palume järgida Jõhvi Muusikakooli käitumisjuhiseid!
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

1. veebruarist taastub kontaktõpe ka rühmategevustes

Head õpilased ja lapsevanemad
On suur rõõm teatada, et alates ESMASPÄEVAST, 1.VEEBRUARIST saame muusikakoolis
ALUSTADA KONTAKTÕPPEGA RÜHMATEGEVUSTES (solfedžo, muusikalugu, koosmusitseerimine).
Koosmusitseerimises jagatakse suuremad kollektiivid vajaduspõhiselt väiksemateks koosseisudeks (häälerühmade/pillirühmade kaupa). Vajaliku info edastab õpetaja.

Alates 12. eluaastast  palume õpilastel kanda üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski,
välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.

Oleme hoolsad ja järgime kõiki tervisekaitsenõudeid, sest otseselt sellest sõltub meie endi tervis ning see,
et saame koolis jätkata kontaktõppega.

Püsime terved!

https://www.hm.ee/et/uudised/kogu-riigis-uhtlustuvad-piirangud-huviharidusele-ja-tegevusele-noorsootoole-ning

25. jaanuarist jätkub individuaalõpe

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele jätkub esmaspäevast, 25. jaanuarist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates esmaspäevast, 18. jaanuarist alustada Jõhvi Muusikakoolis kontaktset õppetööd INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).

Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.

Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.

Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel on Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad vabastatud jaanuari õppemaksu tasumisest.

Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad
Rahulikku ning turvalist alanud aastat kõigile!
Loodame, et ainuke pisik, mis meid sellel aastal kimbutama tuleb, on muusikapisik – väga nakkav, kuid see-eest täiesti ohutu 😊
11. jaanuarist algab Eestimaa koolides taas õppetöö. Osa õpilastest suunduvad kontaktõppele, teine osa peab aga jätkama distantsõppel.
Järgides Vabariigi Valitsuse korraldust peame Jõhvi Muusikakoolis jätkama DISTANTSÕPPEL kuni 17. jaanuarini. Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.

Vajaduspõhised erisused eksamiklasside õpilastele ning vabariiklikeks konkurssideks valmistujatele tehakse kokkuleppel pilliõpetajaga ning kooli juhtkonna nõusolekul.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatati Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu maksmisest. Lähemal ajal saame jagada infot jaanuari õppetasu arvestuse kohta.
Hoiame ennast ja teisi, sest sellest sõltub meie tavapäraselt “igava” elukorralduse taastumine!

 

 

 

 

Alates 14.detsembrist toimub ainult distantsõpe!

Head õpilased ning lapsevanemad!
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates esmaspäevast, 14.detsembrist Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatakse Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu tasumisest.

Püsime terved!

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-haridusvaldkonnale