1. veebruarist taastub kontaktõpe ka rühmategevustes

Head õpilased ja lapsevanemad
On suur rõõm teatada, et alates ESMASPÄEVAST, 1.VEEBRUARIST saame muusikakoolis
ALUSTADA KONTAKTÕPPEGA RÜHMATEGEVUSTES (solfedžo, muusikalugu, koosmusitseerimine).
Koosmusitseerimises jagatakse suuremad kollektiivid vajaduspõhiselt väiksemateks koosseisudeks (häälerühmade/pillirühmade kaupa). Vajaliku info edastab õpetaja.

Alates 12. eluaastast  palume õpilastel kanda üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski,
välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.

Oleme hoolsad ja järgime kõiki tervisekaitsenõudeid, sest otseselt sellest sõltub meie endi tervis ning see,
et saame koolis jätkata kontaktõppega.

Püsime terved!

https://www.hm.ee/et/uudised/kogu-riigis-uhtlustuvad-piirangud-huviharidusele-ja-tegevusele-noorsootoole-ning