18. maist alustab Jõhvi Muusikakool kontaktõppega

Head õpilased ning lapsevanemad
18. maist alustab Jõhvi Muusikakool kontaktõppega. Toimuma hakkavad pillitunnid ning osaliselt ka rühmatunnid (solfedžo, muusikalugu). Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) õppeaasta lõpuni ei toimu.
Kooli ruumides järgime ohutusnõudeid, kõik klassiruumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega.
Jälgime, et korraga viibiks üldkasutatavates ruumides võimalikult vähe inimesi. Soovitav on kasutada pigem treppi kui lifti. Lapsevanemad liiguvad majas ainult juhul, kui on vaja külastada administratsiooni kabinette. Muul juhul oodatakse õpilasi väljaspool koolihoonet või äärmisel juhul garderoobi juures.

7. mail kogunes Jõhvi Muusikakooli õppenõukogu. Arutati kõiki õppeaasta lõpetamisega seotud küsimusi ning võeti vastu otsus töökorralduse ning õppekava täitmise nõuete kohta. Täismahus otsusega võib soovi korral tutvuda koolis. Kuupäevad pannakse lõplikult paika siis, kui kontaktõpe on alanud. Õppetundide läbiviimine ning eksamite ja arvestuste sooritamine on planeeritud lõpetada 5. juuniks.

Lapsevanemal on õigus kontakttundidest loobuda. Sellisel juhul jätkub õpilasega distantsõpe ning järgmisesse klassi üleviimiseks peavad olema kõik õppekava nõuded täidetud.

Olulisem info:

Pilliõpe:
7. klass sooritab koolis hindelise lõpueksami pilliõppes ning solfedžos. Kõikides õppeainetes hinnatakse õpilast 3. trimestril arvestusega/mittearvestusega. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri hinnete põhjal. 7. klassi lõpuaktuse/tunnistuste kätteandmise toimumise korra otsustame hiljem.

4. klass sooritab koolis hindelise algastme lõpueksami pilliõppes ning tasemetöö solfedžos. Kõikides teistes õppeainetes hinnatakse õpilast 3. trimestril arvestusega/mittearvestusega. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri hinnete põhjal.

1. klass sooritab (soovitavalt) koolis hindelise esinemise pilliõppes. Soovi korral võib esinemise teha salvestuse teel. 1. klassi õpilased viiakse üle kas 1.a klassi pilliõpetusosakonda või jäetakse klassi kordama (lapsevanema avalduse alusel või õppenõukogu otsusega). Üleviimine üldkultuurilisse osakonda otsustatakse 1.a klassi kevadel.

1.a-3. ja 5.-6. klass sooritavad arvestusliku esinemise pilliõppes. Esinemine võib toimuda nii koolis kui salvestuse teel.

Rühmatundide toimumine alates 18. maist:

Solfedžo:
1. klassil solfedžo tunde sellel õppeaastal enam ei toimu.
4. ja 7. klassi õpilased lepivad õpetajaga kokku konsultatsioonid tasemetööks/lõpueksamiks valmistumiseks.
Teistel klassidel toimub vähemalt 1 kontakttund nädalas – õpetaja poolitab vajadusel grupi ning teeb tunni poolte lastega ühel ja teise poolega teisel päeval.

Muusikalugu:
Toimub kontakttunnina või distantsõppena vastavalt õpetaja poolt paika pandud töökorraldusele. Õpetaja poolitab vajadusel grupi ning teeb tunni poolte lastega ühel ja teise poolega teisel nädalal.

Loodame väga, et saame selle õppeaasta lõpetatud oma plaanide kohaselt ning mingid ootamatused seda enam ei muuda. Püsime terved!