Rühmatunnid (solfedžo, muusikalugu, koosmusitseerimine) algavad esmaspäevast, 6. septembrist.